Jens Hansen Tornøe, 1776

Name
Jens Hansen /Tornøe/
Family with parents
father
mother
himself
sister
sister
sister
Family with Gjertrud Rasmusdatter
himself
partner
son
4 years
son
3 years
son
4 years
daughter
10 years
son
son
daughter
daughter
Shared note

Skipper, siden Fæster af Tornøe.

Uddrag af Ulrichsholms Skifteprotokoller.
Skifteforretning efter afgange Jens Hansen paa Thornøe.

Anno 1776 d. 15 juli var mødt på mit høje herskabs højvelb. fru majorinde von Heinen til Ulrichsholm hendes vegne jeg underskrevne J.Chr. Sparhwohn med 2de vitterligheds- og vurderingsmænd nemlig Niels Olsen og Frands Laursen begge gaardmænd i Dræby, paa Thornøe for af den ved døden afgangne Gaardfæster Jens Hansen Thornøe, som døde i aftes sildig blev anmeldt, at foretage registrering, vurdering og forsegling til paafølgende skifte og deling mellem enken Giertrud Rasmusdatter paa den ene side og deres i ægteskab sammen avlede børn som er:

 1. En søn Hans Jensen Thornøe, 42 aar, skipper, boende i Bergen i Norge.
 2. En søn Rasmus Jensen Thornøe, 39 år, skipper, boende paa Østergaard Gods i Seden.
 3. En søn Johann Ulrich Jensen Thornøe, 37 aar, skipper, paa bemeldte gods i Seden.
 4. En søn Wentzel Jensen Thornøe, 24 aar, skipper i Seden med hr. conferenceraad Brüggemanns fartøj fra Østergaard.
 5. En søn Caspar Christian Jensen Thornøe, 24 aar, styrmand, for nærværende tid opholder sig med broderen i Berge.
 6. En datter Anna Cathrina Jensdatter, 34 aar, gift med H. Godsche Rasmussen, fuldmægtig ved Østergaard og boende paa Østergaard Gods i Seden
 7. En datter Kristina Jensdatter, gift med skipper Peder Jacobsen i Stige ved Odense.
 8. En datter Maria Jensdatter, gift med skipper Mons. Mathias Mørch boende i Seden paa Østergaard Gods - paa den anden side.

Hvor da i enkens og de tvende medhafte vitterlighed- og vurderingsmænd overværelse er passeret som følger:
Her forefindes en meget lang fortegnelse over de ting der forefandtes i:
Den lille stue, sovekammeret, den store stue, kiøkkenet, bryggehuset, gangkammeret, mælkestuen, kværnhuset, lille stuen, gaarden. Envidere nævnes:

Bæster: vurderet til:
1 graa vrinsk hest 4 Rdl.
1 sort hest, 18 år 3 Rdl. 3 M.
1 sortskimlet hest, 8 år 8 Rdl.
1 graa hoppe, 10 år 6 Rdl. 4 M.
1 sortskimlet, 4 år 17 Rdl.
1 sortskimlet hest, 2 år 6 Rdl.
1 sort hesteføl, 1 år 4 Rdl.

Kvæg:
1 blakrygget ko, 18 år 5 Rdl. 2 M.
1 sorthjælmet, 7 år 6 Rdl. 4 M.
1 sort spejlet, 10 år 6 Rdl.
1 sort, 11 år 6 Rdl. 2 M.
1 blaarygget, 4 år 5 Rdl.
2 mælkekalve 4 M.
1 tyrkalv 1 Rdl. 3 M.

dernæst 15 faar og en dels vin.

Af ovenstaaende ses, at Jens Hansen Thornøe har havt en stor gaard og efter al sandsynlighed hele øen (40 tdr. land). Senere omtaless karlenes kammer og drengens kammer - han har altsaa ogsaa havt større folkehold.
Skifteforretningen slutter saaledes:
Mere kunde enken ikke give oplysning om formedelst sorg over hendes sal. mands afgang, men forsikrede, at om noget senere var eller kunde opdages, skulde hun ej forgiætte samme til næste skiftesamling at angive.

Anno 1776 d. 12. aug. /siden 30te dagen efter sal. Jens Thornøes dødsfald var i gaar, som var en søndag/ indfandt sig paa fru majorinde von Heinens vegne som skifteforvalter J.Chr. Sparhwohn fra Ulrichsholm med 2de vitterligheds- og vurderingsmænd navnlig Niels Olsen og Frands Laursen begge gaardmænd i Dræby for at aabne denne Stervbo til skiftets videre fremme efter loven.
I overværelse paa retten og embeds vegne Birkedommeren ved Ulrichsholms Birk veædle Hr. Rønnow iligemaade var enken Giertrud Rasmusdatter med hendes laugværge Peder Pedersen Møllegaard, gaardmand i Dræby samt arvingerne Peder Jacobsen af Stige paa sin kiæreste Kirstine Jensdatter Thornøes vegne, Hr. Godsche Rasmussen af Seden paa sin kiæreste Anna Cathrina Jensdatter Thornøes vegne, sønnen Rasmus Jensen Thornøes kiæreste Anna Cathrina Andersdatter, som tilkjendegav at hendes mand ej var hjemme men i Holland med sit fartøj. Ulrich Jensen Thornøes kiæreste Anna Dorthea Gram af boendes Seden, der ligeledes berettede, at hendes mand var i Bergen i Norge med sit fartøj, Mathias Mørchs kiæreste af Seden Maria Jensdatter Thornøe, som og foregav, at hendes mand var i Randers med sit farende fartøj, der alle var nærværende ved denne forretning, hvor da paaserede som følger:
Hr. Peder Jacobsen og Hr. Godsche Rasmussen paa egne og fraværende myndige arvingers vegne begærede, at man dette skiftes videre fremme maatte bero, indtil samtlige de myndige arvinger kunde komme til stede for selv at iagttage deres parter med dette skifte, da alle de her til stede værende arvinger var fornøjede og enige om, at enken forestaar og beholder hele boet under behandling og administration og forøvrig anlovede at indberette de fraværende arvingers ankomst for skifteforvalteren, paa det skiftet da kan blive befordret og tilendebragt.
Hvilket saaledes af skifteforvalteren blev indvilget under vedkommendes eget ansvar, dog efter tilstedeværende arvingers begæring, de forhenforseglede boskaber aabnet og efterset, efter at seglene var befundet ulæderet og uskadt.
I den blaamalede kiste befundet den sal. mands klæder.
(her følger fortegnelse)
I sengekammeret som vi forrige gang var forevist og befundet:
1 sort klædes kjortel og vest 2 Rdl. 4 M.
1 par skindhandsker 4 S.
Knapper 1 M.
I det brunmalede skab (her følger fortegnelse).
I det forseglede chatol i dagligstuen er befundet:

 1. En af sognepræsten Hr. Jens Wiiberg i Munkebo udgiven panteobligation af dato 11 juni 1770 paa capital 300 Rdl., men herpaa findes afskrevet som betalt 100 Rdl. Obligationen var af følgende ordlyd:
  Kiender jeg underskrevne Jens Erreboe Wiiborg, sognepræst for Munkebo menighed i Bjerge Herred i Fyn og for alle vitterliggiør, den vitterlig gjæld, skyldig at være til at velagte skipper Jens Hansen Thornøe boende paa Thornøe her i Munkebo Sogn capital 300 Rdl. osv. Til vitterlighed: Peder Pedersen Møllgaard. 11te juni 1776 (altsaa kort før Jens Hansen Thornøes død) opsiges pengene, men præsten beder om at faa henstand ( - se forøvrig det fortsatte skifte efter enken 1795 - ).
 2. En obligation paa 300 Rdl. som smeden Anders Jespersen i Munkebo skylder.
 3. Johan Lorenzen skyldig 200 Rdl.
 4. Hans Hansen i Birkende 100 Rdl.
 5. Slagter Blok i Odense 200 Rdl.
  Videre findes i Chatollet:
  3 sølvhalværmesknapper vurderet til 1 Rdl. 8 S.
  40 stk. ducater (dansk mynt) 80 Rdl.
  Klejnmynt 20 Rdl.

Underskrifterne.

Anno 1776 d. 29 oktober haver skifteforvalteren igen indfundet sig for at om mulig tilendebringe og slutte dette skifte, da var nærværende - som i forr. skifte - og enken Giertrud Rasmusdatter med hendes Laugværge Peder Pedersen Møllgaard i Dræby saavel som de samtlig den sal. mands arvinger undtagen ældste søn Hans Jensen Thornøe, skipper i Bergen som har commiteret hans brødre: Johann Ulrich Thornøe, Wentzel Ulrich og Caspar Christian Thornøe, som tilkjendegav, at han var enig og fornøjet med sine medarvinger i alt, hvad de blev betænkt og enige om med deres moder under dette skifte og efter at da enken med samtlige deres børn og svogre længe havde overvejet og ventileret om Stervboets tilstand og hvad dennem kunde tilfalde, saa tilstod de samtlige at være tilfredsstillet for deres fædrene arv, saa at de derfor her i Stervboen ej noget havde at fordre eller prætendere i nogen maade, undtagen hvad de tvende yngste sønner Wentzel og Caspar Thornøe er betræffende, som altsaa imod de andre skulle have efter loven, dog uden at forlange nogen videre registrering og vurdering eller nogen skiftebehandling, efterdi enken og de øvrige arvinger var kommen overens om følgende poster:

 1. Blev det vedtaget af enken og samtlige hendes børn og svogre, at det af herskabet fru majorinde von Heinen, forældrene til et af deres børn meddelt fæstebrev, maa gælde og være for den yngste søn Caspar Christian Thornøe, siden Johann Ulrich Friederich Jensen sin prætention herpaa aldeles afstod, da han forhen har faaet vederlag af Stervboet og med bopæl i Seden er forsynet, følgelig bliver det af den sal. afgangnes enke for en af sønnerne til herskabet betalte halve fæste hannem hjemfalden uden at erlægge noget deraf til sine medarvinger.
 2. Altsaa følger med Stervboet alt indbo .......... den lagte rugsæd saavel som besætningen ude og inde ligesom alt forefindes.
 3. Til nogenlunde vederlag herfor beholder broderen Wentzel Ulrich Jensen Thornøe den af velær. Hr. Wiiborg til den sal. mand udgiven panteobligation paa resterende capital 200 Rdl. med renter osv.
 4. Hvad angaar den sal. mands gangklæder da dele sønnerne samme og døtrene til æqvivalent hendes gangklæder og sengklæder ved moderens dødlige afgang.
 5. Siden enken efter den første postas formelding afstaar sin fæsterettighed efter hendes sal. mand saa er den kommende ny beboer Caspar Thornøe og efterkommende fæstepligtig og forbunden at underholde enken hans moder Giertrud Rasmusdatter lige med sig selv med al fornøden og anstændig underholdning med klæder og føde, renlighed og opvartning og alt hvad deraf dependerer, saaledes som han og efterkommende beboere kan være bekjendt for Gud og den ærbare verden, item skal enken og have fri og uhindret befordring fra og til øen med heste og vogn eller baad, saa ofte hun finder det fornødent og forlanger samme, ligesaa beholder enken til beboelse det saakaldte sengekammer med de deri værende kakkelovne og andre comoediteter af bord, stole, spejle, sengeklæder, sengested og andre nødvendigheder som hun maate behøve - hvilket hendes søn ogsaa herved indgik sig og forbandt sig at efterleve i alle maader og dersom enken skulde finde sig misnøet med at være i samling med ham og hans tilkommende hustru da at svare hende til underhold (her følger en længere redegjørelse).
 6. Hvad de øvrige indestaaende og Stervbot tilhørende fordringer, som ikke i skiftet er anført, betræffende, da bliver samme af enken og de øvrige arvinger hermed afstaaet og overladt Caspar Thornøe. - - - - hvorimod Caspar Thornøe forbinder sig til, naa hans kære moder ved døden maatte afgaa, da sømmelig og anstændig lade hende begrave, uden at faa noget tillæg dertil af hans medarvinger.

I øvrigt erklærede samtlige arvinger, at som de samtlige var fornøjede hermed uden at forlange nogen arv eller udlæg af deres sal. fader, saa holder de skifteforvalteren og overformynderen i alle maader kravs- og skadesløs, og da dette skifte i al venlig- og kærlighed saaledes er bleven sluttet og tilendebragt, saa bliver samme af os samtlig underskrevet og stadfæstet.

Paa mit høje herskabs vegne som fuldmægtig,
J.C. Sparhwohn.

På rettens og embeds vegne,
P. Rønnow.
Giertrud Rasmusdatter.

Som laugsværge, Peder Pedersen Møllgaard
Rasmus Thornøe
Paa egne og mine brødres vegne:
Ulrich Thornøe, Wentzel Thornøe, Caspar Thornøe.
Som curator for Wentzel og Caspar Thornøe og paa egne vegne:
Peder Jacobsen. G. Rasmussen. M. Mørch.
Som overværende vidnesbyrd:
Frands Laursen. Niels Olsen.

Anno 1795 d. 21. december mødte paa Thornøe under Ulrichsholms Gods osv. osv. for at holde 30te dagens forretning efter forrige gaardfæster af Thornøe afgangne Jens Hansens enke ligesom nu afgangne Giætrud Rasmusdatter, som i nogle aar har haft sit ophold fra fæsteren af bemeldte Thornøe, men døde i Seden paa Østergaards Gods, ifølge fra Østergaard tilstedekommende udskrift saaledes lydende:
Anno 1795 d. 23. november mødte paa skifteforvalteren højvelb. Hr. generalmajor v. Roeptorffs vegne forvalter Kiølsing fra Østergaard udi Seden i skipper Ulrich Thornøes hus for der at forsegle og registrere efter hans ved døden afgangne moder Giertrud Rasmusdatter Thornøe, men bemeldte hendes søn fremstod og foregav, at hans afdøde moder kun for en kort tid havde opholdt sig i Seden, men hendes tidligere opholdssted var Thornøe under Ulrichsholms skiftejurisdiktion og hvor hendes egentlige efterladenskaber befandtes. Endvidere tilkjendegav han, at hun har ikke haft videre end nogle gangklæder og sengklæder. Skifteretten fandt det fornødent at forsegle kisten med gangklæderne samt at optegne sengklæderne, som er følgende:
2de rødstribede olmerdugs hovedpuder medd blaatærnet linnedovertræk, et gl. Dreiels tæppe, en rødstribet olmerdugs overdyne, 3de blaastribede linnede underdyner, 1 do. hoveddyne, 1 par blaagarns lagener - for saaledes at overlevere samme til skifteforvalteren højvelb. Hr. kammerherre Rosenørn til videre behandling og blev bemeldte forretning saaledes sluttet og tilendebragt i ovennævnte af Peder Andersen og Jørgen Andersen begge gaardmænd udi bemeldte Seden.

Paa herskabets vegne,
H.J. Kiølsing.

Som overværende og til vitterlighed:
Peder Andersen. Jørgen Andersen.

Nærværende som underskrifterne udviser og tildels som fraværende blev anmeldt de den afdødes efterlevende børn og børnebørn som følger:

 1. En søn Hans Jensen Thornøe, 61 aar boende i Bergen udi Norge.
 2. En søn skipper Rasmus Jensen Thornøe død og efterladt sig:
  a) Jens Rasmussen, 24 aar i Seden hos sin moder,
  b) Anders Rasmussen, 19 aar i Kiøbenhavn hos en sejlmager.
 3. En søn Johann Ulrich Jensen Thornøe, 57 aar og fæster her paa stedet.
 4. En søn skipper Wentzel Jensen Thornøe, 43 aar boende i Stige.
 5. En søn kiøbmand Caspar Jensen Thornøe ligesaa 43 aar og boende i Bergen udi Norge.
 6. En datter Anna Cathrina Jensdatter gift med gaardmand Godsche Rasmussen i Seden.
 7. En datter Kirstina Jensdatter gift med skipper Jacobsen i Stige.
 8. En datter Marie Lisbeth Jensdatter været gift med Mathias Mørch Betjenter i Kjerteminde, nu død og efterladt sig følgende børn, nemlig:
  a) Christian Mørch, 19 aar i Kjøbenhavn eller til orlogs,
  b) Jens Mørch, 16 aar i Svendborg,
  c) Frands Mørch, 14 aar i Svendborg,
  d) Marie Lisbeth Mørch, gift med skipper Michel Schiøtt i Svendborg.

Derefter nævnes alle efterladenskaber.
I rede penge fandtes 134 Rdl. 3 M. 5 S.
Endvidere: De under Jens Hansens dødsbo omtalte obligationer. Hans Jensen Thornøe (der kaldes agent) og Caspar Thornøe havde sendt fuldmagt fra Bergen dat. 9. januar 1796. En passus - tilkiendegav Ulrich Thornøe, at han i henseende Thornøe, traadte i broderen Caspar Thornøes sted som fæster af øen.

Skiftet sluttet 24. februar 1796.